Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Smilkov (dále jen „obec“) zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně, telefonicky, nebo elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obec v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 61/2006 Sb., je povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií následujících informací:

1.         Název povinného subjektu

2.         Důvod a způsob založení povinného subjektu

3.         Organizační struktura

4.         Kontaktní spojení

4.1       Kontaktní poštovní adresa
4.2       Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3       Úřední hodiny
4.4       Telefonní čísla
4.5       Čísla faxu
4.6       Adresa internetové stránky
4.7       Adresa e-podatelny
4.8       Další elektronické adresy

5.         Případné platby lze poukázat

6.         IČ

7.         DIČ

8.         Dokumenty

8.1       Seznamy hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)
8.2       Rozpočet (i jeho pozdější úpravy)

9.         Žádosti o informace

10.       Příjem žádostí a dalších podání

11.       Opravné prostředky

12.       Formuláře

13.       Popisy postupů  návody pro řešení životních situací

14.       Předpisy

14.1      Nejdůležitější používané předpisy
14.2      Vydané právní předpisy

15.       Úhrady za poskytování informací

15.1      Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2      Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.       Licenční smlouvy

16.1      Vzory licenčních smluv
16.2      Výhradní licence

17.       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

a)   právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti

b)   seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
  • obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

Podrobnější informace o problematice svobodného přístupu k informacím naleznete na:

http://www.otevrete.cz/cs/